Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Ban chấp hành Công đoàn

 

 

Chủ tịch

Đồng chí Bùi Thị Huyền

Chuyên môn:

Cử nhân Lịch sử

Phụ trách:

 

 

 

 

 

Phó chủ tịch

Đồng chí Nguyễn Trung Tuấn

Chuyên môn:

Cử nhân Toán học

Phụ trách:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủy viên

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng

Chuyên môn:

Cử nhân Toán học

Phụ trách:

 

 

 

 

 

 

Ủy viên

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thơm

Chuyên môn:

Cử nhân Tiếng Anh

Phụ trách:

Phụ trách công tác nữ.

 

 

 

 

 

Ủy viên

Đồng chí Bùi Đức Hiến

Chuyên môn:

Thạc sỹ Lý luận văn học.

Phụ trách:

 

 

Thông tin đã đăng