Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Thông báo Tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019

 

       Së GD-§T Phó Thä          Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tr­êng THPT CÈm khª                                §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

        70 / TB-THPTCK                                   

                                                    CÈm Khª, ngµy 02  th¸ng 5 n¨m 2018

 

Th«ng b¸o

KÕ ho¹ch tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT n¨m häc 2018-2019

 

          Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 668/QĐ-SGD&ĐT ngày 16/4/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019; H­íng dÉn sè 43/HD-SGD&§T ngµy 27th¸ng 4 n¨m 2018 cña Së GD&§T Phó Thä h­íng dÉn tuyÓn sinh trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng n¨m häc 2018-2019, tr­êng THPT CÈm Khª th«ng b¸o nh­ sau:

          I. ĐỘ TUỔI DỰ TUYỂN VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

          Tuổidtuyểnbằnghiusốgiữanămdtuyểnvànămsinh(ghitrong giấykhai sinh hp l).

          1. Độ tuổi

1. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

2. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

3. Học sinh không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học.

4. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;

b) Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm: các đại diện của Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học; giáo viên dạy lớp trên; nhân viên y tế;

c) Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

5. Học sinh trong độ tuổi THPT ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều được học ở trường THPT tại nơi cư trú hoặc trường THPT ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Thủ tục như sau:

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;

b) Hiệu trưởng nhà trường tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

2. §èi t­îng tuyÓn sinh vàđịa bàn tuyển sinh

a) Đối tượng tuyển sinh

Là người đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên trong độ tuổi quy định.

b) Địa bàn tuyển sinh

 Mỗi học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ có đủ điều kiện dự thi quy định tại Quy chế 11 của Bộ GD&ĐT chỉ được đăng ký dự tuyển vào một trường THPT công lập của tỉnh (không kể Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh và Trường PTDTNT huyện Yên Lập). Những học sinh có hộ khẩu ở tỉnh khác muốn dự tuyển tại tỉnh Phú Thọ phải có kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm năm lớp 9 đạt loại Khá trở lên.

c) Phương thức tuyển sinh  

-  Đối với các trường công lập: Áp dụng phương thức thi tuyển đối với tất cả các trường. Trong trường hợp với trường không có điều kiện tổ chức thi tuyển hoặc số lượng học sinh đăng ký dự tuyển không vượt quá chỉ tiêu được giao theo kế hoạch thì Hiệu trưởng nhà trường báo cáo Giám đốc Sở GD&ĐT để được xem xét, giải quyết.  

Học sinh dự tuyển vào trường THPT công lập, nếu không trúng tuyển được phép đăng ký dự tuyển vào trường THPT ngoài công lập.

d) Tuyển thẳng

Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng được vào học một trường THPT trên địa bàn huyện mà học sinh có hộ khẩu thường trú. Trường hợp các đối tượng tuyển thẳng dự tuyển vào các trường chuyên biệt (Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ, Trường PTDTNT huyện Yên Lập và Trường THPT Chuyên Hùng Vương) thì thực hiện theo quy định tuyển sinh các trường này, nếu không trúng tuyển học sinh được vào học một trường THPT thuộc địa bàn huyện mà học sinh có hộ khẩu thường trú đã đăng ký trước.

II. CHẾ ĐỘ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

1. Tuyển thẳng

a)Tuyểnthẳngvào lớp 10 THPT(khôngkTrườngPTDTNTtỉnh, Trường PTDTNT huyện Yên LậpTrưngTHPTChuyênngVương)

Tuyển thng vào lớp 10 THPTcác đối tưngsau:

- Hc sinh trưng PTDTNThuyn;

-Hcsinhlàngườidântộcthiểusốrấtítngưi(Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm,Cống, Brâu, Bố Y,Mảng, Cờ Lao)đãtốtnghipTHCS;

- Hc sinh khuyết tật;

-Họcsinhđtgiảicpquốcgia, quốc tế vềvănhoá;vănngh;thdcthể thao; Cucthi khoa học kthut dành chohc sinh trung hc cơ sở và trung học phổ thông.

          2. Chế độ ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT huyện Yên Lập (không kể Trường THPT Chuyên Hùng Vương)

a) Ưu tiên

- Cng 1,5điểmchonhóm đối tượng 1, bao gồm:

+ Conlit sĩ;

+ Conthương binhmất sứclao đng 81%trở lên;

+ Conbnh binh mất sứclao đng 81%trlên;

+ConcủangưiđượccấpGiấychứngnhậnngưihưngchínhsáchnhư thươngbinhmàngườiđượccpGiấychngnhnngưihưngcnhchnhư thương binhbị suygimkhả năng laođộng 81%trlên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

- Cộng 1,0 điểmchonhóm đing 2, bao gồm:

+ConcủaAnhhùnglựclượngvũtrang,concủaAnhhùnglaođộng,con ca Bà mViệtNam anh hùng;

+ Con thương binhmất sứclao động dưới81%;

+ Conbệnh binh mất sức lao đngdưới81%;

+Conca ngưi đưccpGiychngnhậnngườihưngcnhsách nthươngbinhmàngườiđượccpGiấychngnhnngưihưngcnhchnhư thương binhbị suygimkhả năng laođộng dưi 81%”.

- Cng0,5 điểmchonhóm đing 3, bao gồm:

+ Người có cha hoc mlà ngưi dântc thiusố;

+ Ngườidântộc thiểusố;

+Ngưihọcđangsinhsng,hctậpcácvùngđiukiệnkinhtế-hộiđc biệtkhó khăn theo quy định hiện hành.

          Chú ý: Học sinh thuộc các diện khác nhau chỉ được cộng điểm ưu tiên ở diện có mức điểm ưu tiên cao nhất.

b) Chế độ khuyến khích

          Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GD&ĐT tổ chức ở cấp THCS: Loại Giỏi: Cộng 0,75 điểm; Loại Khá: Cộng 0,5 điểm; Loại Trung bình: Cộng 0,25 điểm.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Chỉ tiêu tuyển sinh THCS, THPT thực hiện theo Quyết định số 668/QĐ-SGD&ĐT ngày 16/4/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019.

    Sè líp: 10.

         Sè häc sinh 430. b×nh qu©n 43HS/líp

          IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất của Sở GD&ĐT);

- Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 cấp;

- Học bạ cấp THCS (bản chính);

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

- Giấy xác nhận do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

Chú ý:

Đối với những học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017 – 2018 có thể nộp Bản sao giấy khai sinh (có công chứng), giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời,  học bạ (bản chính), giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên khuyến khích sau khi nộp hồ sơ dự tuyển, nhưng phải nộp bản gốc Phiếu kết quả rèn luyện học tập do Hiệu trưởng trường THCS nơi học sinh học lớp 9 cấp (theo mẫu của Sở GD&ĐT quy định). Những học sinh này phải nộp đầy đủ các hồ sơ đó cho hội đồng tuyển sinh trước ngày 04/6/2018 (nếu không nộp sẽ không đủ điều kiện để xét tuyển, hồ sơ sẽ bị loại).

- Hiệu trưởng trường THCS chịu trách nhiệm cấp duy nhất 01 Phiếu kết quả rèn luyện học tập cho học sinh trường mình đã hoàn thành chương trình THCS.

Khi dự thi học sinh phải xuất trình thẻ học sinh do trường THCS nơi học sinh học lớp 9 cấp hoặc chứng minh thư nhân dân

V. THỜI GIAN PHÁT HÀNH HỒ SƠ DỰ TUYỂN

          Tõ ngµy 18 th¸ng 5  n¨m 2018 ( trong giê hµnh chÝnh) t¹i tr­êng THPT CÈm Khª.

          VI. THỜI GIAN THU HỒ SƠ DỰ TUYỂN

        Tõ ngµy 18/ 5/ 2018 ®Õn 17 giê ngµy 30/ 5 / 2018 ( trong giê hµnh chÝnh )

        §Þa ®iÓm: t¹i văn phòng tr­êng THPT CÈm Khª

          VII. MÔN THI, LỊCH THI, ĐIỂM XÉT TUYỂN, NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

Thí sinh dự tuyển vào các trường THPT năm học 2018-2019 (bao gồm cả Trường PTDTNT tỉnh,Trường PTDTNT huyện Yên Lập, Trường THPT Chuyên Hùng Vương với các bài thi không chuyên) được tổ chức thi chung: Chung đề, chung thời gian, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm và sử dụng chung kết quả thi để xét tuyển.

a) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài

- Môn thi: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh.

- Hình thức thi: Thi viết (Môn Toán và tiếng Anh thi theo hình thức Trắc nghiệm khách quan kết hợp với Tự luận, môn Ngữ văn thi theo hình thức Tự luận).

- Thời gian làm bài: Môn Toán: 120 phút; môn Ngữ văn: 120 phút; tiếng Anh: 60 phút.

b) Nội dung đề thi, điểm bài thi

- Nội dung đề thi: Đề thi được ra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9 THCS. Đề thi đảm bảo chính xác, phân hóa được trình độ và năng lực của học sinh, phù hợp với thời gian quy định của từng môn thi.

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 (không) đến điểm 10 (mười), điểm lẻ lấy đến hai chữ số phần thập phân.

c) Điểm xét tuyển

- Đối với các trường áp dụng phương thức thi tuyển:

+ Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính như sau:

Trong đó Đ1, Đ2, Đ3 lần lượt là điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (tính theo thang điểm 10). Đc là tổng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

+ Điều kiện xét tuyển: Học sinh có đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định; có đủ 3 bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0 (không); không vi phạm quy chế thi.

d) Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển từ điểm cao đến điểm thấp cho đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều học sinh bằng điểm xét tuyển thì tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn; Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 8 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 8 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn.

đ) Lịch thi, giấy thi, vật dụng được mang vào phòng thi

- Lịch thi (kể cả Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT huyện Yên Lập):

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

07/6/2018

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Tiếng Anh

60 phút

10 giờ 25

10 giờ 30

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

- Giấy thi, giấy nháp: Dùng một loại giấy thi thống nhất theo mẫu của Sở GD&ĐT. Giấy nháp cho thí sinh do nhà trường quy định.

- Các vật dụng được mang vào phòng thi: Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Mọi chi tiết thí sinh dự thi có thể xem tại địa chỉ thptcamkhe.phutho.edu.vn hoặc đến trực tiếp tại trường trong giờ hành chính để được giải đáp.

Tr­êng THPT CÈm Khª tr©n träng th«ng b¸o

N¬i nhËn:                                                        hiÖu tr­Ưëng

- C¸c tr­êng THCS ( tb);

- D¸n t¹i b¶ng tin nhµ tr­êng;

- L­u.

 

                         T¹ Minh T©n

 

 

     Së GD-§T Phó Thä                Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tr­êng THPT CÈm khª                                §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

           / TB-THPTCK                                    

                                                    CÈm Khª, ngµy 01  th¸ng 6 n¨m 2017

Th«ng b¸o

LỊCH THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018

I. Lịch thi, giấy thi, vật dụng được mang vào phòng thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

05/6/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

10 giờ 25

10 giờ 30

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

II. Giấy thi, giấy nháp:

Dùng một loại giấy thi thống nhất theo mẫu của Sở GD&ĐT. Nhà trường đặt mua tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh Phú Thọ. Giấy nháp cho thí sinh do nhà trường quy định.

III. Các vật dụng được mang vào phòng thi:

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Chú ý: 7 giờ sáng ngày 02/6/2017 thí sinh đăng ký dự thi tập trung tại trường THPT Cẩm Khê để nghe nhà trường phổ biến quy chế thi

 Khi dự thi học sinh phaỉ xuất trình cho cán bộ coi thi thẻ dự thi do trường THCS nơi học sinh học lớp 9 cấp.

N¬i nhËn:                                                    hiÖu tr­Ưëng

- Thí sinh dự thi (t/b)

- L­u.

 

                     T¹ Minh T©n

 

 

Thông tin đã đăng