Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi, xét tuyển vào đại học năm 2018

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 


Số: 331/SGD&ĐT-KT&QLCLGD

V/v: hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi, xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp

và triển khai phần mềm quản lý thi

THPT quốc gia năm 2018

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


          Phú Thọ, ngày 29  tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:    

                                                     -  Các trường trung học phổ thông;

                                                     -  Các cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

Việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018 được thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theoThông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo(gọi tắt là Quy chế thi THPT quốc gia); Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và được sửa đổi, bổ sung tên và một số điều tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Công văn số 911/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2018 (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn thi THPT quốc gia) và Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Để tổ chức tốt kỳ thi, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp và triển khai phần mềm quản lý thi THPT quốc gia năm 2018 như sau:

I. Tổ chức đăng ký dự thi

1. Đối tượng và điều kiện dự thi

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế thi THPT quốc gia. Cần chú ý: Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi; chậm nhất trước ngày thi 20 ngày phải thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế thi THPT quốc gia.

2. Nơi đăng ký dự thi

2.1. Đối với học sinh (người học) đang học lớp 12 năm học 2017-2018 của các trường THPT, các cơ sở giáo dục thường xuyên: Đăng ký dự thi tại nơi đang học lớp 12.

2.2. Đối với thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT: Đăng ký dự thi tại 01 trường THPT hoặc 01 TT GDNN-GDTX (nơi có học sinh lớp 12 năm học 2017-2018) trên địa bàn tỉnh.

2.3. Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Đăng ký dự thi tại một trong các địa điểm đăng ký (có danh sách đính kèm).

* Lưu ý:

- Thí sinh tự do đăng ký dự thi tại đơn vị dự thi nào sẽ dự thi tại điểm thi cùng các thí sinh của đơn vị đăng ký dự thi đấy.

- Đối với các trường phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên có học sinh dự thi:

+ Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 Quy chế thi THPT quốc gia, đồng thời hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi theo quy định của Phụ lục II kèm theo Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ GD&ĐT;

+ Thành lập bộ phận hồ sơ: Thu nhận, kiểm tra, nhập hồ sơ thí sinh theo đúng tiến độ; rà soát danh sách thí sinh ĐKDT; in, thông báo danh sách thí sinh ĐKDTđể thí sinh rà soát, đối chiếu với các thông tin trên Phiếu ĐKDT; chỉnh sửa thông tin thí sinh nếu có sai sót.

+ Các Thủ trưởng đơn vị (có thí sinh dự thi hoặc đăng ký dự thi) chịu trách nhiệm hướng dẫn đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi, nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho Sở GD&ĐT; phải chịu trách nhiệm về sự sai sót (nếu có) về hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

3.1. Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT: Thực hiện theo quy định tại khoản 3Điều 13 Quy chế thi THPT quốc gia. Lưu ý:

- Học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu);

- Đối với thí sinh tự do:

+ Bằng tốt nghiệp THCS  hoặc trung cấp (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu);

+ Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, xét tuyển vào cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định.

3.2. Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Thực hiện theo quy định tại khoản 4Điều 13 Quy chế thi THPT quốc gia.

Lưu ý:Các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung đăng ký dự thi tại Phụ lục II kèm theo Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ GD&ĐT để tổ chức việc đăng ký dự thi, thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

4. Thời hạn thí sinh đăng ký dự thi:

Thời hạn đăng ký dự thi thực hiện theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ GD&ĐT. Lưu ý:

- Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 20/4/2018, các đơn vị ĐKDT thực hiện:

+ Thu 02 Phiếu ĐKDT; bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4; 02 ảnh 4x6 cm để trong 01 phong bìghi họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh (riêng thí sinh tự do phải nộp thêm 01 phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh)để trong Túi đựng hồ sơ theo mẫu của Bộ GDĐT;

+Nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi (QLT). Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin ĐKDT của thí sinh từ phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

- Sau ngày 20/4/2018, thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

- Chậm nhất 25/4/2018 các đơn vị ĐKDT phải hoàn thành việc nhập Hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh.

- Chậm nhất đến ngày 25/5/2018, các đơn vị ĐKDT hoàn thành việc:

+ Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

 + Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ ĐKDT.

- Phiếu ĐKDT số 1 lưu tại đơn vị ĐKDT, Phiếu ĐKDT số 2 giao lại cho thí sinh.

Lưu ý: Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

5. Bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi

Sau khi đã hoàn thành công việc thu nhận, nhập dữ liệu, rà soát danh sách thí sinh, các đơn vị tập hợp hồ sơ và bàn giao về Sở GD&ĐT (theo lịch đính kèm), cụ thể như sau:

- Danh sách thí sinh ĐKDT;

- Túi hồ sơ ĐKDT gồm:Bản photocopy Chứng minh nhân dân;phong bì ghi địa chỉ của thí sinh và phong bì đựng ảnh của thí sinh (Phiếu ĐKDT số 1 inbên ngoài túi hồ sơ sẽ được Sở GD&ĐT lưu giữ).

Lưu ý: Đơn vị ĐKDT chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu ĐKDT số 1; Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT;hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo (tất cả hồ sở liên quan, đơn vị lưu bản sao được chứng thực); Danh sách thí sinh ĐKDT để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT và yêu cầu sửa chữa (nếu có).

II. Đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp

Năm 2018, thí sinh đăng ký đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp thực hiện cùng với đăng ký dự thi THPT quốc gia; thời gian đăng ký từ 01/4/2018 đến 20/4/2018. Lưu ý một số nội dung sau:

- Thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp trên cùng một phiếu đăng ký (theo mẫu và hướng dẫn tại phụ lục IV kèm theo Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ GD&ĐT;

- Thí sinh được đăng ký không hạn chế số nguyện vọng và phải đăng ký nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên;

- Những thí sinh đăng ký dự xét tuyển sinh vào các trường quân đội hoặc công an phải đăng ký nguyện vọng các trường này là thứ tự ưu tiên cao nhất (thứ tự số 1 trong danh sách đăng ký);

- Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định và có thể chọn một trong hai phương thức sau:

+ Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến trên hệ thống (thí sinh tự điều chỉnh hoặc qua sự hỗ trợ từ bộ phận hồ sơ của đơn vị đăng ký dự thi). Việc điều chỉnh nguyện bằng phương thức trực tuyến trên hệ thống chỉ áp dụng cho những thí sinh có số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu ĐKDT;

+ Điều chỉnh bằng Phiếu: Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và nộp trực tiếp cho đơn vị đăng ký dự thi. Việc điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu áp dụng đối với thí sinh có số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh nhiều hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu ĐKDT và thí sinh phải nộp bổ sung lệ phí cho số lượng nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

 Lưu ý:Các đơn vị hướng dẫn các nội dung như: Chính sách ưu tiên; khu vực ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp và các hồ sơ liên quan theo Quy chế, hướng dẫn tuyển sinh và các văn bản hiện hành để thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp.

III. Triển khai phần mềm quản lý thi

Thống nhất sử dụng phần mềm quản lý thi của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn cho các đơn vị.

VI. Lịch triển khai

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

1.      

Sở GD&ĐT tập huấn nghiệp vụ và phần mềm QLT cho các đơn vị có thí sinh dự thi.

Ngày     31/3/2018

2.      

Các đơn vị phát hành, hướng dẫn thí sinh lập hồ sơ ĐKDT; thu hồ sơ; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Từ 01-20/4/2018

3.      

Các đơn vị in danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.

Chậm nhất ngày 25/4/2018

4.      

Các đơn vị kiểm tra và Sở tổ chức việc kiểm tra chéo thông tin thí sinh.

Từ 20/4 đến trước 20/5/2018

5.      

Các đơn vị bàn giaodanh sáchthí sinh ĐKDT vàPhiếu ĐKDT cho Sở GD&ĐT (theo lịch đính kèm)

Ngày 21 đến 25/5/2018

Nhận được Công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục nghiên cứu kỹ các văn bản có liên quan để thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở GD&ĐT (qua Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, điện thoại 0210 3 627 999, địa chỉ E_Mail: phongktkd.sophutho@moet.edu.vn) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC

- Như trên (để thực hiện);                                                                                                             

- Giám đốc Sở;

- Các PGĐ Sở;                                                                                  (Đã ký)

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;                                                     

- Website Sở GD&ĐT;

- Lưu: KT&QLCLGD, VP.                                               

                                                                                               Nguyễn Minh Tường                                                                                   


DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ

DỰ THI THPT QUỐC GIA, ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC,

CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018 CHO THÍ SINH TỰ DO

ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT

 (Đính kèm Công văn số 331/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 29/3/2018

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 
 
 


Stt

Tên đơn vị

1.      

Trường trung học phổ thông Việt Trì

2.      

Trường trung học phổ thông Hùng Vương

3.      

Trường trung học phổ thông Long Châu Sa

4.      

Trường trung học phổ thông Thanh Ba

5.      

Trường trung học phổ thông Cẩm Khê

6.      

Trường trung học phổ thông Thanh Thủy


LỊCH BÀN GIAO DANH SÁCH THÍ SINH

VÀ PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA, XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018

(Đính kèm Công văn số 331/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 29/3/2018

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 
 
 


Stt

Thời gian

Đơn vị bàn giaodanh sách thí sinh ĐKDT vàPhiếu ĐKDT cho Sở GD&ĐT

1

Ngày 21/5/2018

Sáng

Các đơn vị thuộc địa bàn huyện: Thanh Ba, Hạ Hòa

Chiều

Các đơn vị thuộc địa bàn huyện Đoan Hùng

2

Ngày 22/5/2018

Sáng

Các đơn vị thuộc địa bàn huyện Lâm Thao

Chiều

Các đơn vị thuộc địa bàn huyện Phù Ninh

3

Ngày 23/5/2018

Sáng

Trường THPT: Chuyên Hùng Vương, Việt Trì.

Chiều

Các đơn vị còn lại thuộc địa bàn TP Việt Trì

4

Ngày 24/5/2018

Sáng

Các đơn vị thuộc địa bàn huyện Thanh Sơn, Tân Sơn

Chiều

Các đơn vị thuộc địa bàn huyện Thanh Thủy

5

Ngày 24/5/2018

Sáng

Các đơn vị thuộc địa bàn TX Phú Thọ

Chiều

Các đơn vị còn lại

Địa điểm bàn giao: Phòng Đào tạo bồi dưỡng, Sở Giáo dục và Đào tạo

 
 
 


                                  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng