Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Quyết định thành lập Ban tư vấn học đường của Trường THPT Cẩm Khê

  

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

TRƯỜNG THPT CẨM KHÊ

 


Số            /QĐ-THPTCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Cẩm Khê, ngày 18  tháng 09  năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tư vấn học đường

-------------

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CẨM KHÊ

 

Căn cứ  chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng tại Điều lệ Trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường  phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo);

Căn cứ hướng dẫn của Sở GD&ĐT Phú Thọ và tình hình thực tế công tác HSSV năm học 2017 – 2018.

Xét phẩm chất, đạo đức và năng lực cán bộ ;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban tư vấn học đường trường THPT Cẩm Khê gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2: Ban tư vấn xây dựng qui chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của ban và thực hiện theo qui chế đã xây dựng và thường xuyên báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng hoạt động của Ban để Hiệu trưởng có kế hoạch chỉ đạo kịp thời.

Điều 3: Các tổ chuyên môn, Bộ phận tài vụ, tổ Văn phòng và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Phú Thọ (b/c).

- Hiệu trưởng (b/c)

- Các PHT (đ/b)

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Tạ Minh Tân

 

Trường THPT Cẩm Khê

 

DANH SÁCH

Ban tư vấn học đường Trường THPT Cẩm Khê

(Kèm theo Quyết định số …… ngày 18/09/2017 của Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Khê về việc Ban hành qui chế hoạt động của  Ban tư vấn học đường).

 

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Chức vụ trong Ban tư vấn

Số điện thoạt di động

Ghi chú

         1.             

Đặng Quốc Hùng

P.H.T

Trưởng ban

0913.013.189

 

         2.             

Bùi Thị Huyền

GVCN 11A8

Phó trưởng ban

0965.991.452

 

         3.             

Ngô Sỹ Trí

Giáo viên

Phó trưởng ban

0985.732.410

 

         4.             

Bùi Văn Tuân

Giáo viên

Ủy viên

0982.889.415

 

         5.             

Đinh Thị Thu Hương

NVTB

Ủy viên

0963.226.898

 

         6.             

Ngô Duy Hà

GVCN 12A1

Ủy viên

0168.7614998

 

         7.             

Nguyễn Quốc Việt

GVCN 12A2

Ủy viên

0978.742.426

 

         8.             

Hoàng Thị Thuỷ Hương

GVCN 12A3

Ủy viên

0982.596.625

 

         9.             

Hoàng Thị Hồng Hạnh

GVCN 12A4

Ủy viên

0934.411.151

 

       10.           

Nguyễn Thị Hồng Thơm

GVCN 12A5

Ủy viên

0984.413.960

 

       11.           

Nguyễn Thị Cần

GVCN 12A6

Ủy viên

0904.901.283

 

       12.           

Bùi Đức Hiến

GVCN 12A7

Ủy viên

0985.655.305

 

       13.           

Trần Giang Đông

GVCN 12A8

Ủy viên

01655.786.666

 

       14.           

Trần Thị Phương

GVCN 12A9

Ủy viên

0976.139.873

 

       15.           

Nguyễn Thị Mai Ngân

GVCN 12A10

Ủy viên

0983.325.671

 

       16.           

Hà Duy Hội

GVCN 11A1

Ủy viên

0915.198.468

 

       17.           

Lê Đình Quí

GVCN 11A2

Ủy viên

0948.311.219

 

       18.           

Nguyễn Thị Lan Hương

GVCN 11A3

Ủy viên

0986.312.132

 

       19.           

Lê Thị Mai

GVCN 11A4

Ủy viên

0978.079.760

 

       20.           

Nguyễn Thị Thuý Hồng

GVCN 11A5

Ủy viên

01649.497.999

 

       21.           

Hoàng Thị Vân Trang

GVCN 11A6

Ủy viên

0917.338.323

 

       22.           

Trần Thị Phương Thanh

GVCN 11A7

Ủy viên

01686.945.811

 

       23.           

Ngô Thị Thanh Dung

GVCN 11A8

Ủy viên

0973.937.207

 

       24.           

Hà Thị Bích Thủy

GVCN 11A9

Ủy viên

 

 

       25.           

Hoàng Phương Thảo

GVCN 11A10

Ủy viên

0976.067.505

 

       26.           

Trần Thị Thanh Phương

GVCN 10A1

Ủy viên

0949.871.903

 

       27.           

Nguyễn Thị Ngọc Mai

GVCN 10A2

Ủy viên

0973.908.239

 

       28.           

Hoàng Thị Hương Lan

GVCN 10A3

Ủy viên

01678.491.908

 

       29.           

Hà Thị Vân Anh

GVCN 10A4

Ủy viên

0974.361.468

 

       30.           

Nguyễn Trung Tuấn

GVCN 10A5

Ủy viên

0974.184.411

0988168881

       31.           

Ngô Thị Hải

GVCN 16A6

Ủy viên

0947.853.766

 

       32.           

Bùi Thị Kiều Vân

GVCN 10A7

Ủy viên

01654.222.609

 

       33.           

Nguyễn Thị Thu Phương

GVCN 10A8

Ủy viên

0983.409.555

 

       34.           

Hà Thanh Thuỷ

GVCN 10A9

Ủy viên

0917.518.177

 

     35.          T

Trịnh Thị Thúy Nga

GVCN

Ủy viên

0983.409.555

 

 

          Danh sách này có 35 người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

TRƯỜNG THPT CẨM KHÊ

 


Số            /QĐ-THPTCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Cẩm Khê, ngày 18  tháng 09  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành qui chế hoạt động của  Ban tư vấn học đường

--------------

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CẨM KHÊ

 

Căn cứ Quyết định về việc thành lập Ban tư vấn học đường trường THPT Cẩm Khê năm học 2017 - 2018;

Căn cứ  chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng tại Điều lệ Trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường  phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban tư vấn học đường trường THPT Cẩm Khê (Quy chế kèm theo QĐ này).

Điều 2: Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban tư vấn học trường THPT Cẩm Khê, Ban TVHĐ xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức hoạt động thực hiện theo qui chế và kế hoạch  hoạt động đã đề ra.

Điều 3: Các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng và các Ông bà có tên trong Ban TVHĐ chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Phú Thọ (b/c).

- Hiệu trưởng (b/c)

- Các PHT (đ/b)

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Tạ Minh Tân

 

 

 

 

Trường THPT Cẩm Khê

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Của Ban tư vấn học đường Trường THPT Cẩm Khê

(Kèm theo Quyết định số …… ngày 18/09/2017 của Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Khê về việc Ban hành qui chế hoạt động của  Ban tư vấn học đường).

------------------

 

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-THPTCK ngày 18/09/2017 về việc thành lập Ban tư vấn học đường trường THPT Cẩm Khê, nhà trường Ban hành Quy chế hoạt động của Ban tư vấn học đường như sau:

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho công tác tư vấn học đường tại trường THPT Cẩm Khê.

Điều 2. Quan điểm, nguyên tắc

1. Tư vấn cho học sinh là một hoạt động chuyên môn của các giáo viên tư vấn trường học nhằm mục đích hỗ trợ và can thiệp đối với những học sinh đang gặp phải những khó khăn trong đời sống tâm lý. Bao gồm những khó khăn về xúc cảm, tình cảm, tâm lý, tinh thần trong đời sống hàng ngày, trong hành vi ứng xử, quan hệ bạn bè, thầy cô, gia đình, trong học tập, định hướng nghề nghiệp…Qua đó, giúp học sinh tìm được hướng giải quyết phù hợp và giúp ổn định đời sống tâm lý để có thể đạt được sự phát triển cao nhất và hiệu quả nhất trong suốt quá trình học tập tại trường học.

2. Công tác tư vấn trường học là hoạt động cần thiết nhằm hỗ trợ học sinh giải quyết các khó khăn trong đời sống tâm lý một cách hiệu quả đồng thời cũng giúp phòng ngừa một cách hiệu quả và kịp thời những tác động tiêu cực có thể gây bất ổn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và học tập của học sinh. Công tác tư vấn trường học cũng là một nhân tố góp phần xây dựng môi trường “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Công tác tư vấn trường học là trách nhiệm của nhà trường, bao gồm cấp Chi bộ đảng, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, Ban đại diện CMHS, … Trong đó, Ban  tư vấn đóng vai trò chủ đạo và chủ động trong mối tương quan hỗ trợ và hợp tác với các lực lượng khác trong trường học, cụ thể là với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên.

4. Tôn trọng và bảo mật cho người được tư vấn.

CHƯƠNG II

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN

 

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên tư vấn:

1. Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương,  đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; có lòng nhiệt tình, kiên trì, năng động, sáng tạo, có khả năng giao tiếp tốt, dễ cảm thông, dễ thuyết phục và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và học sinh.

3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, mục tiêu và nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo.

4. Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo qui định của từng bậc học, các ngành sư phạm hoặc khoa tâm lý giáo dục, am hiểu lĩnh vực tâm lý lứa tuổi, có khả năng tham gia công tác tư vấn trường học.

5. Có kỹ năng và phương pháp công tác xã hội, có sức khoẻ tốt, có uy tín và được học sinh tin yêu.

Điều 4. Nhiệm vụ của thành viên tư vấn:

1. Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của giáo viên qui định trong Điều lệ  trường trung học. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của nhà trường;  chấp hành sự phân công và chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

2. Tận tụy với công tác; xây dựng quan hệ lành mạnh với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và học sinh. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật diễn biến xã hội và am hiểu hoạt động giáo dục.

3. Tham mưu cho Hiệu trưởng về các nội dung liên quan đến công tác tư vấn trường học và chủ động thực hiện công tác theo phân công của lãnh đạo đơn vị trong đó có 3 hoạt động cơ bản gồm:

- Tư vấn trực tiếp cho học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh bằng các hình thức: tư vấn cá nhân hoặc theo nhóm tại phòng tư vấn, tư vấn chuyên đề tại lớp học, hội trường, sân cờ, hoặc tại gia đình…

- Tư vấn gián tiếp thông qua hộp thư, hộp thư điện tử, điện thoại,

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn tư vấn, tâm lý, hướng nghiệp, cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, cha mẹ học sinh,

4. Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường để làm tốt công tác tư vấn, đặc biệt với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên. Thông qua hội đồng sư phạm, thành  viên tư vấn trường học phát hiện những tập thể học sinh, nhóm học sinh, cá nhân học sinh có những tình huống hoặc những vấn đề về tâm lý để chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa và can thiệp kịp thời.

5. Phải xây dựng kế hoạch tư vấn hàng năm bao gồm một số nội dung cơ bản sau: lịch trực phòng tư vấn; tổ chức các buổi tư vấn chuyên đề và chủ đề tập huấn cho giáo viên, cha mẹ học sinh, phù hợp với lịch của nhà trường và thực hiện các báo cáo theo qui định.

6. Không ngừng nâng cao tay nghề và cập nhật kiến thức xã hội, kiến thức về tâm lý học và công tác tư vấn trường học nhằm có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công tác tư vấn trường học.

Điều 5. Quyền của thành viên tư vấn:

1. Được thông tin đầy đủ, được đề xuất ý kiến với Chi bộ đảng, với lãnh đạo đơn vị về chủ trương, kế hoạch hoặc các hoạt động cụ thể của trường có liên quan đến công tác tư vấn học sinh.

2. Được bố trí thời gian, phòng tư vấn thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động.

3. Được ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá, xã hội,… để phục vụ tốt nhất cho công tác tư vấn học sinh.

5. Được mời tham gia trong Hội đồng kỷ luật học sinh của nhà trường.

 

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC TƯ VẤN TRƯỜNG HỌC

 

 Điều 6. Đào tạo, bồi dưỡng

1. Hằng năm, khi lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ của đơn vị, chi bộ đảng, Thủ trưởng có trách nhiệm xem xét, ưu tiên cho thành viên tư vấn được tham gia các lớp học phù hợp với yêu cầu của công tác.

2. Thủ trưởng đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi để thành viên tư vấn tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên .

Điều 7. Thời gian làm việc của Ban tư vấn trường học

1. Ban tư vấn phải tạo điều kiện để liên hệ được thuận lợi học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên trong tất cả thời gian có thể, gồm: Gặp trực tiếp; trả lời thư điện tử của các đối tượng HS, CMHS khi điện thoại trực tiếp; hoặc được phân công trả lời thư điện tử….

3. Ngoài ra, Ban tư vấn chủ động lên lịch tư vấn vào các chiều thứ Bẩy; tổ chức báo cáo chuyên đề tại lớp, tại Hội trường hoặc dưới sân cờ; tổ chức tập huấn chuyên đề cho cha mẹ học sinh hoặc giáo viên về tâm lý, hướng nghiệp, giáo dục học sinh,…

Địa chỉ hòm thư tư vấn: thptcamkhe.tuvanhocduong@gmail.com

 Điều 8.  Cơ sở vật chất phòng tư vấn

1. Nhà trường cho phép Bộ phận làm công tác tư vấn sử dụng các phòng họp tổ bộ môn khi thực hiện công tác tư vấn nhằm đảm bảo tư vấn riêng biệt, vị trí yên tĩnh, trang trí đẹp, thân thiện.

2. Bộ phận hành chính thường xuyên trang bị CSVC cho tổ tư vấn làm việc hiệu quả.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9. Tất cả CB, GV, NV có trách nhiệm phối kết hợp với Ban tư vấn học đường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 10: Việc thay đổi một số nội dung trong qui chế này để phù hợp từng thời kỳ phải được 2/3 thành viên Ban tư vấn học đường đề nghị .

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Phú Thọ (b/c).

- Các PHT (đ/b)

- Tổ TV.

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Tạ Minh Tân

 

 

 

 

 

Trường THPT Cẩm Khê

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

TRONG BAN TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG

 

Căn cứ Quyết định số ………../QĐ-THPTCK ngày 18/09/2017 về việc thành lập Ban tư vấn học đường của hiệu trưởng trường THPT Cẩm Khê. Phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

1. Ông Đặng Quốc Hùng, Trưởng ban:

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm bao gồm một số nội dung cơ bản sau: Phân công lịch trực phòng tư vấn; Hàng tuần xử lý các thông tin trong hòm thư góp ý của học sinh và chuyển cho các thành viên tư vấn về các lĩnh vực được phân công tư vấn.

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

2. Bà Bùi Thị Huyền, Ông Ngô Sỹ Trí, Phó ban:

Tham mưu lãnh đạo cung cấp CSVC cho ban tư vấn hoạt động; Tài liệu tư vấn tâm lý học đường; Thành lập Sổ nhật ký theo dõi công tác tư vấn, Sổ Biên bản họp hàng tháng của Ban tư vấn....;

Phụ trách tư vấn cho học sinh: Tình yêu, giới tính, quan hệ với bạn khác giới và vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên. Tổ chức các buổi tư vấn chuyên đề và chủ đề tập huấn cho giáo viên, cha mẹ học sinh, phù hợp với lịch của nhà trường và tham mưu cho trưởng ban thực hiện các báo cáo cho Hiệu trưởng và cấp trên theo qui định.

3. Các ông bà thành viên:

Phụ trách tư vấn về Phương pháp học tập cho học sinh; quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn bè, thầy trò, đạo đức lối sống; pháp luật và các tình huống cụ thể khi học sinh có yêu cầu hoặc lãnh đạo phân công..

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Phú Thọ (b/c).

- Các PHT (đ/b)

- Tổ TV.

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Tạ Minh Tân

 

Thông tin đã đăng