Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Thông báo về việc hoàn thiện bài thi "Bài dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"

          SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THPT CẨM KHÊ                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 120/KH-THPTCK                                                                Cẩm Khê, ngày  07 tháng 6  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt

Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017

------------

 

            Thực hiện Công văn số 750/SGD&ĐT ngày 02 tháng 6 năm 2017 về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017”. Ban giám hiệu trường THPT Cẩm Khê xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        - Hưởng ứng Kế hoạch số 09/KH-TU ngày  22 tháng 05 năm 2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017”; chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị giữa hai nước.

        - Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ giữa hai nước nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI

1.     Đối tượng tham gia: Tất cả CBCNV, đoàn viên, thanh niên trong toàn trường.

2.     Thời gian: Từ 08/06/2017 đến ngày 10/08/2017.

3.     Địa điểm nhận bài:  Văn phòng Công đoàn (đ/c Đạo nhận của GV); Đoàn trường (Đ/c Trí nhận của học sinh).

III. HÌNH THỨC DỰ THI: Thi viết

a. Qui định bài dự thi:

-  Theo Kế hoạch, Thể lệ và Đề cương đính kèm.

b. Bài dự thi phải chuyển tải được những nội dung dưới đây:

            - Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

            - Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào trong những năm tháng chiến tranh cũng như sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

            - Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển.

            - Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

            - Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            - Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước trong những năm qua.

            - Những kinh nghiệm quí báu về việc giữ gìn, củng cố pháp huy truyền thống hữu nghị đặc biệt của hai nước.

            - Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt của hai nước trong lịch sử hai dân tộc và trên chặng đường phát triển mới.

            - Những cảm nghĩa về văn hóa, đất nước, con người Lào.

            - Cần làm gì để giữ gìn và phát huy tình cảm đặc biệt giữa hai nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Công đoàn, Đoàn TN triển khai cuộc thi đến rộng rãi đến công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên của đơn vị;

- Sau khi triển khai tại đơn vị, các tổ chức tập hợp và nộp Ban tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 05/08/2017 và báo cáo đồng chí Hùng, PHT để tập hợp báo cáo Sở GD.

K.T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                      (đã ký)

                     Đặng Quốc Hùng

 

 

Thông tin đã đăng