Thứ sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019

Danh sách giáo viên tham gia khảo sát năng lực 2017

 Danh sách GV tham gia khảo sát năng lực

Năm 2017

(Đ/c chí nào chưa có tên hoặc số liệu trên danh sách sai

đề nghị gọi điện cho đ/c Hùng để sửa)

Môn Toán:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

       1.             

Ông

Ngô Duy Hà

03/9/1978

Tổ trưởng

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       2.             

Ông

Hà Cao Cường

13/10/83

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       3.             

Điêu Thị Mai Dung

15/06/1966

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       4.             

Phạm Thanh Hòa

18/09/1987

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       5.             

Nguyễn Thị Thuý Hồng

23/12/1981

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       6.             

Nguyễn Thị Ngọc Mai

09/01/1984

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       7.             

Ông

Lê Đình Quí

09/11/1983

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       8.             

Ông

Phan Đức Thụy

01/09/1971

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       9.             

Ông

Vũ Anh Tuân

19/9/1980

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

     10.           

Ông

Nguyễn Trung Tuấn

03/11/1981

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

     11.           

Nguyễn Thị Hồng Nhung

26/09/1990

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

 

Môn Lý:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     12.           

Trần Thị Thanh Phương

06/02/1984

Tổ phó

ĐHSP Lý

Toán-Lý

     13.           

Ông

Phùng Thế Dương

07/04/1978

Giáo viên

ĐHSP Lý

Toán-Lý

     14.           

Hoàng Thị Vân Trang

02/01/1979

Giáo viên

ĐHSP Lý

Toán-Lý

     15.           

Ông

Hà Xuân Tùng

24/09/1986

Giáo viên

ĐHSP  Lý

Toán-Lý

     16.           

Ông

Nguyễn Quốc Việt

07/02/1981

Giáo viên

ĐHSP Lý

Toán-Lý

 

 

Môn Hóa:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     17.           

Ông

Bùi Quốc Tuấn

04/09/1980

Tổ phó

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     18.           

Ông

Hà Tuấn Bẩy

27/10/1977

Giáo viên

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     19.           

Ông

Trần Duy Hưng

30/9/1985

Giáo viên

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     20.           

Ông

Hà Duy Hội

18/07/1985

Giáo viên

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     21.           

Ông

Nguyễn Huy Thành

08/09/1971

Giáo viên

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     22.           

Ông

Nguyễn Bá Thịnh

04/06/85

Giáo viên

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     23.           

Hà Phương Thảo

25/02/1986

Giáo viên

ĐHSP Hóa

Sinh-Hóa-CN

 

Môn Sinh:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

 

     24.           

Ông

Phạm Thanh Phương

18/03/1978

Tổ trưởng

Th.S Sinh học

Sinh-Hóa-CN

     25.           

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

20/11/1984

Giáo viên

ĐHSP Sinh

Sinh-Hóa-CN

 

Môn Tin:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     26.           

Hoàng Thị Hồng Hạnh

28/10/1980

Giáo viên

ĐHSP Tin

NN-Tin học

     27.           

Trần Thị Thanh Nga

12/04/1984

Giáo viên

ĐH Tin

NN-Tin học

     28.           

Trần Thị Trinh

07/04/1987

Giáo viên

ĐHSP Tin

NN-Tin học

     29.           

Nguyễn Thị Thanh Xuân

28/3/1983

Giáo viên

ĐH Tin

NN-Tin học

 

 

Môn Ngữ Văn:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     30.           

Nguyễn Thị Lan Hương

20/5/1964

Tổ trưởng

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     31.           

Hoàng Thị Hương Lan

05/03/1978

Tổ phó

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     32.           

Nguyễn Thị Cần

16/12/1983

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     33.           

Nguyễn Thị Liên Hương

01/05/1963

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     34.           

Ông

Bùi Đức Hiến

16/06/1979

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     35.           

Nguyễn Hồng Nhung

28/10/1971

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     36.           

Nguyễn Thị Thu Phương

19/12/1987

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     37.           

Trần Thị Phương Thanh

02/05/1985

Giáo viên

Th.S Ngữ văn

Văn-Sử

     38.           

Bùi Thị Kiều Vân

19/ 02/1982

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

 

 

Môn Lịch sử:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     39.           

Ông

Trần Giang Đông

28/02/1982

Giáo viên

Th.S Lịch sử

Văn-Sử

     40.           

Bùi Thị Huyền

25/12/1981

Tổ phó

ĐHSP Sử

Văn-Sử

     41.           

Ông

Bùi Văn Tuân

16/8/1986

Giáo viên

ĐHSP Sử

Văn-Sử

     42.           

Trần Thị Phương

24/05/1986

Giáo viên

ĐHSP Sử

Văn-Sử

 

 

Môn Địa:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     43.           

Hoàng Thị Thuỷ Hương

13/07/1984

Tổ trưởng

ĐHSP Địa

Địa-GDCD-TD-QPAN

     44.           

Phan Thị Kim Hương

01/10/1987

Giáo viên

ĐHSP Địa

Địa-GDCD-TD-QPAN

     45.           

Ngô Thị Thanh Dung

26/4/1987

Giáo viên

ĐHSP Địa

Địa-GDCD-TD-QPAN

 

Môn GDCD:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     46.           

Vũ Thị Tuyết

25/10/1988

Giáo viên

ĐHSP GDCD

Địa-GDCD-TD-QPAN

     47.           

Ngô Thị Hải

09/03/1984

Giáo viên

ĐHSP GDCD

Địa-GDCD-TD-QPAN

     48.           

Hà Thị Hải Lý

 

Giáo viên

ĐHSP GDCD

Địa-GDCD-TD-QPAN

     49.           

Dương Thị Nguyệt

23/01/1992

Giáo viên

ĐHSP GDCD

Địa-GDCD-TD-QPAN

 

Môn Tiếng anh:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     50.           

Hoàng Thị Thu Nga

16/06/1978

Tổ trưởng

ĐHSP NN

NN-Tin học

     51.           

Nguyễn Thị Mai Ngân

05/12/1977

Tổ phó

ĐHSP NN

NN-Tin học

     52.           

Hà Thị Vân Anh

05/06/1986

Giáo viên

ĐHSP NN

NN-Tin học

     53.           

Ông

Lại Ngọc Đạo

10/02/1978

Giáo viên

ĐHSP T.Anh

NN-Tin học

     54.           

Lê Thị Mai

28/5/1987

Giáo viên

ĐHSPT.Anh

NN-Tin học

     55.           

Lê Thị Kim Thoa

14/12/1986

Giáo viên

ĐHSP T.Anh

NN-Tin học

     56.           

Nguyễn Thị Hồng Thơm

12/09/1976

Giáo viên

ĐHSP NN

NN-Tin học

     57.           

Hà Thanh Thuỷ

06/11/1983

Giáo viên

ĐHSP NN

NN-Tin học

 

Thông tin đã đăng