Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Danh sách giáo viên tham gia khảo sát năng lực 2017

 Danh sách GV tham gia khảo sát năng lực

Năm 2017

(Đ/c chí nào chưa có tên hoặc số liệu trên danh sách sai

đề nghị gọi điện cho đ/c Hùng để sửa)

Môn Toán:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

       1.             

Ông

Ngô Duy Hà

03/9/1978

Tổ trưởng

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       2.             

Ông

Hà Cao Cường

13/10/83

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       3.             

Điêu Thị Mai Dung

15/06/1966

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       4.             

Phạm Thanh Hòa

18/09/1987

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       5.             

Nguyễn Thị Thuý Hồng

23/12/1981

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       6.             

Nguyễn Thị Ngọc Mai

09/01/1984

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       7.             

Ông

Lê Đình Quí

09/11/1983

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       8.             

Ông

Phan Đức Thụy

01/09/1971

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

       9.             

Ông

Vũ Anh Tuân

19/9/1980

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

     10.           

Ông

Nguyễn Trung Tuấn

03/11/1981

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

     11.           

Nguyễn Thị Hồng Nhung

26/09/1990

Giáo viên

ĐHSP Toán

Toán-Lý

 

Môn Lý:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     12.           

Trần Thị Thanh Phương

06/02/1984

Tổ phó

ĐHSP Lý

Toán-Lý

     13.           

Ông

Phùng Thế Dương

07/04/1978

Giáo viên

ĐHSP Lý

Toán-Lý

     14.           

Hoàng Thị Vân Trang

02/01/1979

Giáo viên

ĐHSP Lý

Toán-Lý

     15.           

Ông

Hà Xuân Tùng

24/09/1986

Giáo viên

ĐHSP  Lý

Toán-Lý

     16.           

Ông

Nguyễn Quốc Việt

07/02/1981

Giáo viên

ĐHSP Lý

Toán-Lý

 

 

Môn Hóa:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     17.           

Ông

Bùi Quốc Tuấn

04/09/1980

Tổ phó

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     18.           

Ông

Hà Tuấn Bẩy

27/10/1977

Giáo viên

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     19.           

Ông

Trần Duy Hưng

30/9/1985

Giáo viên

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     20.           

Ông

Hà Duy Hội

18/07/1985

Giáo viên

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     21.           

Ông

Nguyễn Huy Thành

08/09/1971

Giáo viên

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     22.           

Ông

Nguyễn Bá Thịnh

04/06/85

Giáo viên

ĐHSP Hoá

Sinh-Hóa-CN

     23.           

Hà Phương Thảo

25/02/1986

Giáo viên

ĐHSP Hóa

Sinh-Hóa-CN

 

Môn Sinh:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

 

     24.           

Ông

Phạm Thanh Phương

18/03/1978

Tổ trưởng

Th.S Sinh học

Sinh-Hóa-CN

     25.           

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

20/11/1984

Giáo viên

ĐHSP Sinh

Sinh-Hóa-CN

 

Môn Tin:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     26.           

Hoàng Thị Hồng Hạnh

28/10/1980

Giáo viên

ĐHSP Tin

NN-Tin học

     27.           

Trần Thị Thanh Nga

12/04/1984

Giáo viên

ĐH Tin

NN-Tin học

     28.           

Trần Thị Trinh

07/04/1987

Giáo viên

ĐHSP Tin

NN-Tin học

     29.           

Nguyễn Thị Thanh Xuân

28/3/1983

Giáo viên

ĐH Tin

NN-Tin học

 

 

Môn Ngữ Văn:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     30.           

Nguyễn Thị Lan Hương

20/5/1964

Tổ trưởng

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     31.           

Hoàng Thị Hương Lan

05/03/1978

Tổ phó

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     32.           

Nguyễn Thị Cần

16/12/1983

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     33.           

Nguyễn Thị Liên Hương

01/05/1963

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     34.           

Ông

Bùi Đức Hiến

16/06/1979

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     35.           

Nguyễn Hồng Nhung

28/10/1971

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     36.           

Nguyễn Thị Thu Phương

19/12/1987

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

     37.           

Trần Thị Phương Thanh

02/05/1985

Giáo viên

Th.S Ngữ văn

Văn-Sử

     38.           

Bùi Thị Kiều Vân

19/ 02/1982

Giáo viên

ĐHSP Văn

Văn-Sử

 

 

Môn Lịch sử:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     39.           

Ông

Trần Giang Đông

28/02/1982

Giáo viên

Th.S Lịch sử

Văn-Sử

     40.           

Bùi Thị Huyền

25/12/1981

Tổ phó

ĐHSP Sử

Văn-Sử

     41.           

Ông

Bùi Văn Tuân

16/8/1986

Giáo viên

ĐHSP Sử

Văn-Sử

     42.           

Trần Thị Phương

24/05/1986

Giáo viên

ĐHSP Sử

Văn-Sử

 

 

Môn Địa:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     43.           

Hoàng Thị Thuỷ Hương

13/07/1984

Tổ trưởng

ĐHSP Địa

Địa-GDCD-TD-QPAN

     44.           

Phan Thị Kim Hương

01/10/1987

Giáo viên

ĐHSP Địa

Địa-GDCD-TD-QPAN

     45.           

Ngô Thị Thanh Dung

26/4/1987

Giáo viên

ĐHSP Địa

Địa-GDCD-TD-QPAN

 

Môn GDCD:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     46.           

Vũ Thị Tuyết

25/10/1988

Giáo viên

ĐHSP GDCD

Địa-GDCD-TD-QPAN

     47.           

Ngô Thị Hải

09/03/1984

Giáo viên

ĐHSP GDCD

Địa-GDCD-TD-QPAN

     48.           

Hà Thị Hải Lý

 

Giáo viên

ĐHSP GDCD

Địa-GDCD-TD-QPAN

     49.           

Dương Thị Nguyệt

23/01/1992

Giáo viên

ĐHSP GDCD

Địa-GDCD-TD-QPAN

 

Môn Tiếng anh:

TT

Giới tính

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Tổ CM

     50.           

Hoàng Thị Thu Nga

16/06/1978

Tổ trưởng

ĐHSP NN

NN-Tin học

     51.           

Nguyễn Thị Mai Ngân

05/12/1977

Tổ phó

ĐHSP NN

NN-Tin học

     52.           

Hà Thị Vân Anh

05/06/1986

Giáo viên

ĐHSP NN

NN-Tin học

     53.           

Ông

Lại Ngọc Đạo

10/02/1978

Giáo viên

ĐHSP T.Anh

NN-Tin học

     54.           

Lê Thị Mai

28/5/1987

Giáo viên

ĐHSPT.Anh

NN-Tin học

     55.           

Lê Thị Kim Thoa

14/12/1986

Giáo viên

ĐHSP T.Anh

NN-Tin học

     56.           

Nguyễn Thị Hồng Thơm

12/09/1976

Giáo viên

ĐHSP NN

NN-Tin học

     57.           

Hà Thanh Thuỷ

06/11/1983

Giáo viên

ĐHSP NN

NN-Tin học

 

Thông tin đã đăng